1022303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
(Learning and Classroom Management3(3-0-6)

ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

Study principles, concepts, and guidelines concerned instructional designs; learning management and environment; examine learning management theories and models in order to promote critical thinking, problem solving and creativity in students; the integration of inclusive learning; classroom management and learning center development in schools.