1500122-ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (รอบ 1)
เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ศศิทร นพประไพ

1500122-ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (รอบ 1)

เทียบเคียงรายวิชา รายวิชา 1500127 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

1500123-ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ (รอบ 1)
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ธัญชนก บุญเจือปิยนุช พรมภมรชรินดา วิเศษรัตน์วันวิธู สรณารักษ์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัคสิรินาถ แพทยังกุล

1500123-ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ (รอบ 1)

เทียบเคียงรายวิชา 1500125 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต