2500121-พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (รอบ 2)
กาหลง กลิ่นจันทร์จงลักษณ์ ช่างปลื้มศิริมา บุญมาเลิศภาวินี รอดประเสริฐนุชฤดี รุ่ยใหม่เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

2500121-พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (รอบ 2)

เทียบเคียงรายวิชา รายวิชา  2500122 พลเมืองไทยในศตวรรษที่ 21

4000115-การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล (รอบ 2)
วัจนา ขาวฟ้าสุภารัตน์ คุ้มบำรุงสุทัศน์ จันบัวลาศุภิสรา ทองจรูญชาติ ทีฆะณัฏฐา ผิวมาพิชญ์สินี พุทธิทวีศรีณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นกปริศนา มัชฌิมาอรศิริ ศิลาสัยอุบลรัตน์ หริณวรรณจริยา เกิดไกรแก้วชวาลิน เนียมสอน

4000115-การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล (รอบ 2)

เทียบเคียงกับรายวิชา 4000118 เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

1500122-ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (รอบ 2)
อินสอน จันต๊ะสุทิตา จุลกนิษฐ์

1500122-ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (รอบ 2)

เทียบเคียงรายวิชา รายวิชา 1500127 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย