ชุดนี้เป็นเรื่อง พ.รบ.โรคติดต่อ, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯปี 2539,พ.ร.บ สถานพยาบาล, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค, การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ พ.ร.บ. วิชาชีพ ม.27 ห้ามบุคคลภายนอกประกอบวิชาชีพ ทำข้อสอบเสร็จแล้วกลับไปทำความเข้าใจกับสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวด้วยค่ะ