1067114-การเขียนเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

1067114-การเขียนเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

1067114        การเขียนเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ                              3 (2-2-5) S/U

                   (Effective Academic Writing)                                        (ไม่นับหน่วยกิต)

                   การพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์บทความ การวางแผนการเขียนเชิงวิชาการ
การเชื่อมโยงความคิดในการเขียนเชิงวิชาการ การอ้างอิงในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนบรรณานุกรม การฝึกฝนการเขียนโครงร่างงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนสรุปและอภิปรายผล การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรอง

                   Writing skill development; an analysis of journal articles; academic writing planning; conceptual linkage for academic writing; academic referencing; bibliography writing; research proposal writing practice; literature review; discussion and summary writing; abstract writing in Thai and English; academic article writing for publications in peer-reviewed academic journals