1068904-วิทยานิพนธ์ 2 (QA)
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์สุขุม เฉลยทรัพย์

1068904-วิทยานิพนธ์ 2 (QA)

1068904        วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)

          ผลการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา การพัฒนากรอบแนวคิดและ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา วิธีดำเนินการวิจัยที่นำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่าน (P)

          Results from a study of theories, concepts and existing research; development of concepts and variables regarding student’s thesis title; research methods being employed to attain thesis objectives: population, samples, tools and statistics; a pass (P) shall be given by responsible curriculum committee