อบรมการใช้ wbsc สำหรับอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ผ่าน MS Team